Navigatie

Algemene voorwaarden

Voel je weer Vrouw 
5221 LM Den Bosch 
E-mailadres: info@voeljeweervrouw.nl 
KvK-nummer: 64240037 
BTW-nummer: NL147867290B01 

Artikel 1. Definities 
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt, hierna te noemen Voel je weer Vrouw; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Voel je weer Vrouw; 
3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Voel je weer Vrouw georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Voel je weer Vrouw; 
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd de koop op afstand te ontbinden; 
8. Dag: kalenderdag; 
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Voel je weer Vrouw in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Voel je weer Vrouw en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Voel je weer Vrouw en Consument. 
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze voorwaarden door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
3. Indien één bepaling/meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijft de overeenkomst met deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. 
4. Voel je weer Vrouw behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

Artikel 3. Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod is vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Voel je weer Vrouw is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Voel je weer Vrouw gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Voel je weer Vrouw niet. 
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 4. De prijs 
1. Voel je weer Vrouw behoudt zich het recht voor om prijzen van het aanbod te wijzigen. 
2. Op het moment dat de Consument het aanbod van Voel je weer Vrouw aanvaardt door 
middel van het toevoegen van een product aan zijn winkelmand, is het Voel je weer Vrouw niet toegestaan een prijswijziging aan te brengen aan het product in deze winkelmand. 
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief btw. 
4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij zetfouten is Voel je weer Vrouw niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 5. De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2.Voel je weer Vrouw bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Voel je weer Vrouw treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische betaling zal Voel je weer Vrouw passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. Voel je weer Vrouw zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de Voel je weer Vrouw; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; 
c. de informatie over bestaande garanties na aankoop; 
d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Voel je weer Vrouw deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst. 
5. Voel je weer Vrouw zal de overeenkomst tenminste binnen dertig dagen uitvoeren. 
6. Voel je weer Vrouw is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. 
7. Aan de leveringsplicht van Voel je weer Vrouw zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Voel je weer Vrouw geleverde producten één keer aan de Consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

Artikel 6. Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen bij afronding van de bestelling te worden voldaan per iDeal. 
2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voel je weer Vrouw te melden. 
3. In geval van wanbetaling van de Consument (wanneer overeengekomen is dat anders dan per iDeal betaald mocht worden) heeft Voel je weer Vrouw behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 7. Levering, verzendkosten en uitvoering 
1. Voel je weer Vrouw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Voel je weer Vrouw kenbaar heeft gemaakt. 
3. Verzendkosten per bestelling voor de Consument bedragen: 
a. Standaard Nederland: €5,75 via DHL Nederland; 
b. Vanaf €75,- Nederland: geen; 
c. Afhalen bij Voel je weer Vrouw: geen 
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen de bestellingen op maandag, woensdag en vrijdag worden verzonden.
Bestellingen op deze dagen voor 12.00 uur worden dezelfde dag verzonden of derhalve anders gecommuniceerd aan Consument. 
Bestellingen na laatstgenoemd tijdstip worden twee dagen later verzonden of derhalve anders gecommuniceerd aan Consument. 
Bestellingen van Turban mutsjes die niet op voorraad zijn zullen 8 werkdagen later verzonden worden derhalve anders gecommuniceerd aan Consument.

5. De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft de Consument geen recht de overeenkomst te ontbinden en ook geen recht op schadevergoeding, tenzij de leveringstermijn de in artikel 5 lid 5 bedoelde termijn van dertig dagen overschrijdt. De Consument heeft in dat geval en in het geval dat de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling en voor zover dat noodzakelijk is. 
6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Consument hiervan tijdig bericht. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is en door de Consument wordt besteld, ontvangt de Consument bericht dat het product tijdelijk niet leverbaar is. 
7. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Voel je weer Vrouw het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen. 
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Voel je weer Vrouw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 
1. De eigendom van producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen de Consument op grond van de overeenkomst aan Voel je weer Vrouw verschuldigd is, heeft voldaan. 
2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Consument opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Consument in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. 

Artikel 9. Herroepingsrecht en kosten 
1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. 
2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in nieuwstaat verkerend en in originele en gesloten verpakking aan Voel je weer Vrouw retourneren, conform de door Voel je weer Vrouw verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3. Indien de producten bij de Consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. 
4. Alvorens over te gaan tot terugzending is de Consument gehouden om binnen de termijn van zeven werkdagen na ontvangst van het product, per e-mail melding te maken van de terugzending aan Voel je weer Vrouw. 
5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen zeven dagen na levering aan Voel je weer Vrouw per e-mail te worden gemeld. 
6. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
7. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. 
8. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Consument. 
9. Het bedrag dat de Consument voor het teruggezonden product betaald heeft, zal Voel je weer Vrouw zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht 
1. Voel je weer Vrouw kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Voel je weer Vrouw dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door Voel je weer Vrouw tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. voor (hygiënische) producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11. Conformiteit en garantie 
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien dagen, volledig en duidelijk omschreven worden gemaild naar Voel je weer Vrouw, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd. 
2. Bij Voel je weer Vrouw ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Voel je weer Vrouw binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
3. Voel je weer Vrouw geeft fabrieksgarantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt niet in geval van slijtage en deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Verder geldt deze garantie ook niet in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verbranding en verontreiniging. 
4. Eventueel beschadigde artikelen komen alleen in aanmerking voor een garantieregeling als bedoeld in het derde lid van dit artikel wanneer de leverancier van het bedoelde product aan Voel je weer Vrouw de onvolkomenheid (of onvolkomenheden) aan product erkent. 
5. Wanneer de garantieregeling van toepassing is, zal Voel je weer Vrouw in de eerste plaats proberen het product te repareren. Wanneer dit niet lukt, zal Voel je weer Vrouw het product vervangen. 
6. Voel je weer Vrouw is niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan de Consument of anderen. Voel je weer Vrouw is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of 
bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
7. Indien Voel je weer Vrouw, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. 

Artikel 12. Overmacht 
1. Voel je weer Vrouw heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst jegens de Consument op te schorten voor de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt per e-mail aan de Consument medegedeeld en Voel je weer Vrouw is niet gehouden tot enige schadevergoeding. 
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch. 

Voel je weer Vrouw
5221 LM Den Bosch
E-mailadres: info@voeljeweervrouw.nl
KvK-nummer: 64240037
BTW-nummer: NL147867290B01

Artikel 1. Definities
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt, hierna te noemen Voel je weer Vrouw;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Voel je weer Vrouw;
3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Voel je weer Vrouw georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Voel je weer Vrouw;
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd de koop op afstand te ontbinden;
8. Dag: kalenderdag;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Voel je weer Vrouw in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Voel je weer Vrouw en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Voel je weer Vrouw en Consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze voorwaarden door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Indien één bepaling/meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijft de overeenkomst met deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
4. Voel je weer Vrouw behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Voel je weer Vrouw is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Voel je weer Vrouw gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Voel je weer Vrouw niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De prijs
1. Voel je weer Vrouw behoudt zich het recht voor om prijzen van het aanbod te wijzigen.
2. Op het moment dat de Consument het aanbod van Voel je weer Vrouw aanvaardt door
middel van het toevoegen van een product aan zijn winkelmand, is het Voel je weer Vrouw niet toegestaan een prijswijziging aan te brengen aan het product in deze winkelmand.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief btw.
4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij zetfouten is Voel je weer Vrouw niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Voel je weer Vrouw bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Voel je weer Vrouw treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische betaling zal Voel je weer Vrouw passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Voel je weer Vrouw zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Voel je weer Vrouw;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. de informatie over bestaande garanties na aankoop;
d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Voel je weer Vrouw deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
5. Voel je weer Vrouw zal de overeenkomst tenminste binnen dertig dagen uitvoeren.
6. Voel je weer Vrouw is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
7. Aan de leveringsplicht van Voel je weer Vrouw zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Voel je weer Vrouw geleverde producten één keer aan de Consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 6. Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen bij afronding van de bestelling te worden voldaan per iDeal.
2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voel je weer Vrouw te melden.
3. In geval van wanbetaling van de Consument (wanneer overeengekomen is dat anders dan per iDeal betaald mocht worden) heeft Voel je weer Vrouw behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Levering, verzendkosten en uitvoering
1. Voel je weer Vrouw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Voel je weer Vrouw kenbaar heeft gemaakt.
3. Verzendkosten per bestelling voor de Consument bedragen:
a. Standaard Nederland: €6,95;
b. Vanaf €75,- Nederland: geen;
c. Afhalen bij Voel je weer Vrouw: geen
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen de bestellingen op maandag, woensdag en vrijdag worden verzonden.
Bestellingen op deze dagen voor 12.00 uur worden dezelfde dag verzonden of derhalve anders gecommuniceerd aan Consument.
Bestellingen na laatstgenoemd tijdstip worden twee dagen later verzonden of derhalve anders gecommuniceerd aan Consument.
5. De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft de Consument geen recht de overeenkomst te ontbinden en ook geen recht op schadevergoeding, tenzij de leveringstermijn de in artikel 5 lid 5 bedoelde termijn van dertig dagen overschrijdt. De Consument heeft in dat geval en in het geval dat de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling en voor zover dat noodzakelijk is.
6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Consument hiervan tijdig bericht. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is en door de Consument wordt besteld, ontvangt de Consument bericht dat het product tijdelijk niet leverbaar is.
7. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Voel je weer Vrouw het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Voel je weer Vrouw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen de Consument op grond van de overeenkomst aan Voel je weer Vrouw verschuldigd is, heeft voldaan.
2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Consument opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Consument in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening.

Artikel 9. Herroepingsrecht en kosten
1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in nieuwstaat verkerend en in originele en gesloten verpakking aan Voel je weer Vrouw retourneren, conform de door Voel je weer Vrouw verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de producten bij de Consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.
4. Alvorens over te gaan tot terugzending is de Consument gehouden om binnen de termijn van zeven werkdagen na ontvangst van het product, per e-mail melding te maken van de terugzending aan Voel je weer Vrouw.
5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen zeven dagen na levering aan Voel je weer Vrouw per e-mail te worden gemeld.
6. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
8. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Consument.
9. Het bedrag dat de Consument voor het teruggezonden product betaald heeft, zal Voel je weer Vrouw zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Voel je weer Vrouw kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Voel je weer Vrouw dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Voel je weer Vrouw tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. voor (hygiënische) producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11. Conformiteit en garantie
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien dagen, volledig en duidelijk omschreven worden gemaild naar Voel je weer Vrouw, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Voel je weer Vrouw ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Voel je weer Vrouw binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Voel je weer Vrouw geeft fabrieksgarantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt niet in geval van slijtage en deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Verder geldt deze garantie ook niet in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verbranding en verontreiniging.
4. Eventueel beschadigde artikelen komen alleen in aanmerking voor een garantieregeling als bedoeld in het derde lid van dit artikel wanneer de leverancier van het bedoelde product aan Voel je weer Vrouw de onvolkomenheid (of onvolkomenheden) aan product erkent.
5. Wanneer de garantieregeling van toepassing is, zal Voel je weer Vrouw in de eerste plaats proberen het product te repareren. Wanneer dit niet lukt, zal Voel je weer Vrouw het product vervangen.
6. Voel je weer Vrouw is niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan de Consument of anderen. Voel je weer Vrouw is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of
bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7. Indien Voel je weer Vrouw, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12. Overmacht
1. Voel je weer Vrouw heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst jegens de Consument op te schorten voor de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt per e-mail aan de Consument medegedeeld en Voel je weer Vrouw is niet gehouden tot enige schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2018 Voel je weer Vrouw | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.